Захист периметра мережі

Захист обла­дна­н­ня, про­грам­но­го забез­пе­че­н­ня, даних та персоналу

ДЕТАЛЬНІШЕ

Захист робочих станцій

Ком­пле­ксна про­ти­дія ата­кам на сер­ве­ри, ком­п’ю­те­ри, план­ше­ти та мобіль­ні пристрої

ДЕТАЛЬНІШЕ

SOC. Побудова операційного центру безпеки

Цен­тра­лі­зо­ва­ний під­роз­діл ком­па­нії, що об’єднує техно­ло­гію SIEM, людей та процеси

ДЕТАЛЬНІШЕ

Управління обліковими записами та контроль привілейованих користувачів

Аудит дій, кон­троль досту­пу, управ­лі­н­ня про­це­сом аутен­ти­фі­ка­ції та авторизації

ДЕТАЛЬНІШЕ

DLP. Захист від витоку інформації

Апа­ра­тно-про­грам­на техно­ло­гія запо­бі­га­н­ня вито­ків кон­фі­ден­цій­ної інфор­ма­ції під­при­єм­ства назовні

ДЕТАЛЬНІШЕ

MDM. Управління мобільними пристроями

Кон­троль та захист мобіль­них при­стро­їв, що вико­ри­сто­ву­ю­ться орга­ні­за­ці­єю та співробітниками

ДЕТАЛЬНІШЕ

SIEM. Управління подіями та інцидентами інформаційної безпеки

Об’­єд­на­н­ня мере­же­вої актив­но­сті в єди­ний адре­сний набір даних

ДЕТАЛЬНІШЕ

Технологія Deception

Вияв­ле­н­ня, ана­ліз і захист від атак нульо­во­го дня та інших скла­дних атак в режи­мі реаль­но­го часу

ДЕТАЛЬНІШЕ

Захист Office 365 та веб-трафіку

Захист пошто­вих систем від скла­дних, неві­до­мих і незви­чай­них загроз, пере­вір­ка трафіку

ДЕТАЛЬНІШЕ

Мережева телеметрія та виявлення аномалій

Меха­нізм бороть­би з про­су­ну­ти­ми погро­за­ми за допо­мо­гою ана­лі­зу мере­же­вої активності

ДЕТАЛЬНІШЕ

CASB. Брокер безпечного доступу в хмару

Техно­ло­гія хмар­ної безпеки

ДЕТАЛЬНІШЕ

Сканування, виявлення та управління вразливостями

Пре­вен­тив­ні захо­ди для зни­же­н­ня ризи­ків інфор­ма­цій­ної безпеки

ДЕТАЛЬНІШЕ