Технологія Deception

Вико­ри­ста­н­ня технік актив­но­го обма­ну ата­ку­ю­чих із засто­су­ва­н­ням спе­ці­а­лі­зо­ва­них пасток і інших мето­дів дез­ін­фор­ма­ції все­ре­ди­ні кор­по­ра­тив­но­го периметра.

Пере­ва­ги:

  • осно­ва ран­ньої детекції;
  • швид­ке і про­сте впровадження;
  • захист уні­каль­них сере­до­вищ IоT і АСУ ТП.