Мережева інфраструктура

Сере­до­ви­ще пере­да­чі даних і фун­кціо­ну­ва­н­ня всіх необ­хі­дних бізнес-дода­тків та сервісів

ДЕТАЛЬНІШЕ

Програмно-конфігурована мережа

Про­грам­на реа­лі­за­ція управ­лі­н­ня мере­жею, що від­окрем­ле­на від при­стро­їв пере­да­чі даних

ДЕТАЛЬНІШЕ

Мережі доступу ІоТ

Об’­єд­на­н­ня кін­це­вих точок Wi-Fi і точок, що вико­ри­сто­ву­ють інші кана­ли пере­да­чі даних, в єди­ну кон­вер­ген­тну фізи­чну мере­жу з під­трим­кою без­лі­чі стандартів

ДЕТАЛЬНІШЕ

Wi-Fi

Побу­до­ва локаль­ної мере­жі без дода­тко­во­го кабель­но­го розведення

ДЕТАЛЬНІШЕ

Моніторинг і управління мережею

Кон­троль, пла­ну­ва­н­ня та коор­ди­на­ція ресур­сів ком­п’ю­тер­ної мережі

ДЕТАЛЬНІШЕ

Аудит мережі

Ана­ліз яко­сті мере­жі для оцін­ки її про­пу­скної зда­тно­сті та безвідмовності

ДЕТАЛЬНІШЕ