Розширений пошук

рік
ріше­н­ня
галузь
замов­ник

Впро­ва­дже­н­ня систе­ми
авто­ма­ти­чної фікса­ції
пра­во­по­ру­шень на доро­гах України
ЧИТАТИ КЕЙС
Авто­ма­ти­чний ска­нер
вра­зли­во­стей для ком­па­нії
Укрнафта
ЧИТАТИ КЕЙС
Бла­го­дій­ний про­ект для
Київ­ської міської лікар­ні №9
ЧИТАТИ КЕЙС
Побу­до­ва SD-WAN мере­жі для об’єднання АЗК УКРНАФТА по всій Україні
ЧИТАТИ КЕЙС
Без­пе­чний
від­мо­во­стій­кий
доступ в Інтер­нет
Гру­пи ком­па­ній Метінвест
ЧИТАТИ КЕЙС
Дистан­цій­не навча­н­ня
на базі пла­тфор­ми
Cisco Webex у
Сум­сько­му дер­жав­но­му університеті
ЧИТАТИ КЕЙС
Орга­ні­за­ція
дистан­цій­но­го навча­н­ня
на базі пла­тфор­ми
Cisco Webex у
Судил­ків­сько­му ліцеї
ЧИТАТИ КЕЙС
Побу­до­ва зов­ні­шньо­го
і вну­трі­шньо­го пери­ме­трів без­пе­ки Міні­стер­ства
Фінан­сів України
ДЕТАЛЬНІШЕ
Модер­ні­за­ція мере­жі
для Рошен
ДЕТАЛЬНІШЕ
Поста­ча­н­ня обла­дна­н­ня
для При­ват­банк
ДЕТАЛЬНІШЕ
Модер­ні­за­ція СЗД,
поста­ча­н­ня сер­вер­но­го
обла­дна­н­ня та пла­тфор­ми
вір­ту­а­лі­за­ції для Укрсиббанку
ДЕТАЛЬНІШЕ
Поста­ча­н­ня
про­грам­но­го забез­пе­че­н­ня
Veeam для Астарта-Київ
ДЕТАЛЬНІШЕ
Впро­ва­дже­н­ня
хмар­но­го сер­ві­су спіль­ної
робо­ти для мере­жі
мага­зи­нів Люксоптика
ДЕТАЛЬНІШЕ
Модер­ні­за­ція мере­же­вої
інфра­стру­кту­ри КМДА
ДЕТАЛЬНІШЕ