Захист робочих станцій

Захист від віру­сів та іншо­го шкі­дли­во­го про­грам­но­го забез­пе­че­н­ня, вклю­ча­ю­чи загро­зи «нульо­во­го дня». Кон­троль можли­вих кана­лів про­ни­кне­н­ня та без­пе­рерв­ний моні­то­ринг ска­ну­ва­н­ня всіх сер­ве­рів і робо­чих станцій.

Забез­пе­чує:

  • захист від про­ни­кне­н­ня на робо­чі стан­ції кори­сту­ва­чів і сер­ве­ри під­при­єм­ства віру­сно­го, шпи­гун­сько­го та іншо­го шкі­дли­во­го про­грам­но­го забезпечення;
  • єди­ну полі­ти­ку анти­ві­ру­сно­го захи­сту за допо­мо­гою цен­тра­лі­зо­ва­но­го управ­лі­н­ня і контролю;
  • опе­ра­тив­не вияв­ле­н­ня, реа­гу­ва­н­ня та кон­троль оброб­ки інци­ден­тів інфор­ма­цій­ної безпеки.