SIEM. Управління подіями та інцидентами інформаційної безпеки

Забез­пе­чує ана­ліз в реаль­но­му часі подій без­пе­ки  і реа­гу­ва­н­ня на них. Авто­ма­ти­чне фор­му­ва­н­ня бази даних інци­ден­тів. Авто­ма­ти­за­ція про­це­су управ­лі­н­ня інци­ден­та­ми та забез­пе­че­н­ня без­пе­рерв­но­сті бізнес-процесів.

Фун­кціо­наль­ність:

  • агре­га­ція даних;
  • коре­ля­ція;
  • спо­ві­ще­н­ня;
  • засо­би відображення;
  • транс­фор­му­ва­н­ня;
  • збе­рі­га­н­ня даних;
  • екс­пер­тний аналіз.