Розширений пошук

місто
галузь

Керівник регіонального офісу продажів в м. Одеса (продажі В2В, B2G)

Галузь: мене­джмент

Місто: Оде­са

Основні задачі:

 • Пошук і залу­че­н­ня клі­єн­тів для про­су­ва­н­ня послуг систем­ної інте­гра­ції (кор­по­ра­тив­ні про­да­жі B2B, B2G)
 • Орга­ні­за­ція осо­би­стих зустрі­чей, про­ве­де­н­ня діло­вих пере­го­во­рів із пер­со­на­лом замов­ни­ка ТОП рів­ня
 • Про­ве­де­н­ня пре­зен­та­цій ІТ про­ду­ктів та інте­гра­цій­них рішень Ком­па­нії
 • Фор­му­ва­н­ня комер­цій­них про­по­зи­цій, укла­да­н­ня дого­во­рів
 • Вибу­до­ву­ва­н­ня і роз­ви­ток вза­є­мо­від­но­син з існу­ю­чи­ми та потен­цій­ни­ми замов­ни­ка­ми
 • Участь у мар­ке­тин­го­вих захо­дах замов­ни­ків і пар­тне­рів з метою роз­ви­тку нових рин­ків і можли­во­стей Ком­па­нії
 • Своє­ча­сне залу­че­н­ня та коор­ди­ну­ва­н­ня всіх необ­хі­дних ресур­сів Ком­па­нії для забез­пе­че­н­ня успі­шної робо­ти в про­е­ктах
 • Робо­та з інстру­мен­том «ворон­ка про­да­жів»
 • Веде­н­ня зві­тно­сті опе­ра­цій­ної діяль­но­сті

Вимоги до кандидата:

 • Досвід робо­ти в про­да­жах на рин­ку ІТ від 2‑х років
 • Розу­мі­н­ня техно­ло­гії нада­н­ня ІТ-послуг в систем­ній інте­гра­ції та про­да­жу скла­дних рішень
 • Досвід веде­н­ня пере­го­во­рів
 • Орга­ні­за­ція і про­ве­де­н­ня пре­зен­та­цій
 • Кому­ні­ка­тив­ні зді­бно­сті
 • Зда­тність як само­стій­но вико­ну­ва­ти робо­ту по всьо­му циклу про­да­жу, так і пра­цю­ва­ти в коман­ді над окре­ми­ми зав­да­н­ня­ми
 • Умі­н­ня робо­ти з вимо­гли­ви­ми клі­єн­та­ми
 • Орі­єн­то­ва­ність на потре­би замов­ни­ка та кін­це­вий резуль­тат
 • Наяв­ність бази кор­по­ра­тив­них клі­єн­тів буде пере­ва­гою
 • Загаль­ні зна­н­ня (бажа­но): a) прин­ци­пи побу­до­ви локаль­них мереж (LAN) і тери­то­рі­аль­но-роз­по­ді­ле­них мереж (WAN); b) систе­ми кор­по­ра­тив­ної теле­фон­ної і відео зв’язку; c) систе­ми інфор­ма­цій­ної без­пе­ки; d) сер­ве­ри і СЗД, вір­ту­а­лі­за­ція, VDI; e) ЦОД, енер­го­за­без­пе­че­н­ня; f) інже­нер­на інфра­стру­кту­ра (СКС, СКУД, СВН); g) бізнес-дода­тки (CRM / ERP / MES / SCМ)

Ми пропонуємо:

 • Ціка­ву робо­ту в дру­жній коман­ді одно­дум­ців
 • Під­трим­ку коман­дою висо­ко­про­фе­сій­них фахів­ців Цен­траль­но­го офі­су Ком­па­нії
 • Фінан­со­ву ста­біль­ність і моти­ва­цію — кон­ку­рен­то­спро­мо­жну офі­цій­ну зар­пла­ту (став­ка + бону­си)
 • Опла­ту від­пу­сток (28 днів) і лікар­ня­них, меди­чну стра­хов­ку
 • Офі­цій­не пра­це­вла­шту­ва­н­ня (випро­бу­валь­ний тер­мін до 3‑х міся­ців)
 • Гну­чкий гра­фік робо­ти з орі­єн­та­ці­єю на резуль­тат
 • Можли­вість навча­ти­ся нові­тнім IT-техно­ло­гій і про­фе­сій­но роз­ви­ва­ти­ся при про­ду­ктив­ній робо­ті
 • Кор­по­ра­тив­ні захо­ди та тім­біл­дин­гиКерівник відділу бізнес рішень (технології BPM / APM / integration solutions)

Галузь: мене­джмент

Місто: Київ

Основні задачі:

 • Пла­ну­ва­н­ня і роз­ви­ток напрям­ку
 • Роз­ви­ток, управ­лі­н­ня роз­роб­кою про­ду­кто­во­го порт­фе­ля і про­су­ва­н­ня до комер­цій­но­го депар­та­мен­ту (навча­н­ня про­дав­ців)
 • Керів­ни­цтво від­ді­лом
 • Участь у пере­го­во­рах і зустрі­чах з клі­єн­та­ми як екс­перт (pre-sale) за напрям­ком
 • Кон­троль під­го­тов­ки комер­цій­них про­по­зи­цій, спе­ци­фі­ка­цій, пре­зен­та­цій, про­по­но­ва­них рішень, їх захист у клі­єн­тів
 • Роз­ви­ток пар­тнер­ських від­но­син і вза­є­мо­дія з вен­до­ра­ми, дистри­б’ю­то­ра­ми, суб­пі­дря­дни­ка­ми (ціно­утво­ре­н­ня, зниж­ки, тер­мі­ни постав­ки)
 • Під­го­тов­ка та узго­дже­н­ня пла­ну необ­хі­дних робіт і спи­ску вико­нав­ців для впро­ва­дже­н­ня запро­по­но­ва­но­го ріше­н­ня
 • Управ­лі­н­ня реа­лі­за­ці­єю про­е­ктів
 • Участь у мар­ке­тин­го­вих захо­дах (пре­зен­та­ції, стат­ті, фору­ми, вистав­ки)

Вимоги до кандидата:

 • Досвід робо­ти Product Manager / Pre-sale з софто­ви­ми про­ду­кта­ми і ріше­н­ня­ми для кор­по­ра­тив­но­го рин­ку
 • Зна­н­ня та досвід робо­ти з техно­ло­гі­я­ми BPM і / або ESB і / або APM
 • Досвід управ­лі­н­ня коман­дою
 • Розу­мі­н­ня жит­тє­во­го циклу про­да­жу, впро­ва­дже­н­ня ПЗ
 • Досвід веде­н­ня пре­зен­та­цій
 • Англій­ська — Intermediate

Ми пропонуємо:

 • Амбі­тне зав­да­н­ня з роз­ви­тку напрям­ку
 • Ціка­ву робо­ту у моло­дій і дру­жній коман­ді одно­дум­ців
 • Фінан­со­ву ста­біль­ність і моти­ва­цію — кон­ку­рен­то­спро­мо­жну зар­пла­тню (став­ка + бону­си)
 • Опла­ту від­пу­сток (28 днів) і лікар­ня­них
 • Меди­чну стра­хов­ку (після про­хо­дже­н­ня в.т.)
 • Офі­цій­не пра­це­вла­шту­ва­н­ня
 • Гра­фік робо­ти: 5/2, 9.00–18.00
 • Ком­фор­тний і стиль­ний офіс у суча­сно­му бізнес-цен­трі