DLP. Захист від витоку інформації

Про­грам­ні та про­грам­но-апа­ра­тні засо­би для вирі­ше­н­ня зав­да­н­ня запо­бі­га­н­ня вито­кам даних. Пов­ний набір меха­ні­змів кон­текс­тно­го кон­тро­лю опе­ра­цій з дани­ми, а також техно­ло­гії їх кон­тен­тної філь­тра­ції.

Від­по­від­ність кри­те­рі­ям:

  • фун­кція вибор­чо­го бло­ку­ва­н­ня локаль­них кана­лів пере­да­чі даних і кана­лів мере­же­вих кому­ні­ка­цій;
  • роз­ви­не­на під­си­сте­ма моні­то­рин­гу всіх кана­лів вито­ку інфор­ма­ції;
  • інспе­кція вмі­сту даних, що пере­мі­щу­ю­ться;
  • вияв­ле­н­ня доку­мен­тів з кри­ти­чним вмі­стом в різних місцях збе­рі­га­н­ня даних;
  • спо­ві­ще­н­ня про події в режи­мі реаль­но­го часу;
  • вико­на­н­ня зада­них полі­тик в рів­ній мірі як все­ре­ди­ні кор­по­ра­тив­но­го пери­ме­тра, так і поза ним;
  • наяв­ність ана­лі­ти­чно­го інстру­мен­та­рію.