DLP. Захист від витоку інформації

Тра­ди­цій­ні IPS, анти­ві­ру­си, фаєр­во­ли захи­ща­ють інфра­стру­кту­ру від зов­ні­шніх атак, але не зда­тні забез­пе­чи­ти надій­ний захист від вну­трі­шніх. Data Loss Prevention ріше­н­ня, ство­ре­ні для запо­бі­га­н­ня нав­ми­сно­го або випад­ко­во­го вито­ку кри­ти­чно важли­вої інфор­ма­ції орга­ні­за­ції. Вони ство­рю­ють захи­сний пери­метр нав­ко­ло орга­ні­за­ції та ана­лі­зу­ють всю інфор­ма­цію що над­хо­дить або вихо­дить. DLP систе­ми кон­тро­лю­ють не лише Інтер­нет-тра­фік, інфор­ма­цій­ні дже­ре­ла, що можуть бути пере­не­се­ні на зов­ні­шні носії або роздруковані.

Можли­во­сті DPL рішень:

  • нала­шту­ва­н­ня інди­ві­ду­аль­них полі­тик ана­лі­зу та моні­то­рин­гу каналів;
  • авто­ма­ти­чне бло­ку­ва­н­ня кана­лів пере­да­чі даних при вияв­лен­ні підо­зрі­лих дій;
  • ана­ліз вмі­сту пере­мі­щу­ва­них даних;
  • спо­ві­ще­н­ня про події в режи­мі реаль­но­го часу.