Сканування, виявлення та управління вразливостями

Циклі­чний про­цес, який вклю­чає вияв­ле­н­ня вра­зли­во­стей в ком­по­нен­тах кор­по­ра­тив­ної ІТ-інфра­стру­кту­ри та їх усу­не­н­ня для міні­мі­за­ції ризи­ків про­ни­кне­н­ня в кор­по­ра­тив­ну мере­жу і пору­ше­н­ня цілі­сно­сті, кон­фі­ден­цій­но­сті або досту­пно­сті інфор­ма­цій­них акти­вів.

Пере­ва­ги:

  • вияв­ле­н­ня в реаль­но­му часі;
  • визна­че­н­ня слаб­ких сто­рін без­пе­ки на осно­ві логі­ки опе­ра­цій;
  • ефе­ктив­не виправ­ле­н­ня вра­зли­во­стей.