Сканування, виявлення та управління вразливостями

Авто­ма­ти­зо­ва­ні ріше­н­ня, ство­ре­ні для швид­ко­го вияв­ле­н­ня та зне­шко­дже­н­ня вра­зли­во­стей кор­по­ра­тив­ної інфра­стру­кту­ри, зни­жу­ю­чи віро­гі­дність кібератак.
Пла­тфор­ми про­во­дять без­пе­рерв­не або систе­ма­ти­чне ска­ну­ва­н­ня всіх систем орга­ні­за­ції, нада­ю­чи пов­ний звіт зі зна­йде­них вра­зли­во­стей, їх прі­о­ри­те­за­цію та вжи­ва­ю­чи від­по­від­ні міри з їхньої нейтралізації.

Пере­ва­ги:

  • міні­мі­за­ція люд­сько­го факто­ра та можли­вих поми­лок сканування
  • вияв­ле­н­ня вра­зли­во­стей в режи­мі реаль­но­го часу
  • можли­вість інди­ві­ду­аль­но­го нала­шту­ва­н­ня полі­тик ска­ну­ва­н­ня та подаль­шо­го управ­лі­н­ня вразливостями