IР-телефонія

Фун­кції зви­чай­ної теле­фо­нії у поєд­нан­ні з можли­во­стя­ми мере­жі Інтернет

ДЕТАЛЬНІШЕ

HD відеоконференцзв’язок

Дво­сто­ро­н­ня пере­да­ча інте­р­актив­ної інфор­ма­ції у HD яко­сті у режи­мі реаль­но­го часу

ДЕТАЛЬНІШЕ

Система уніфікованих комунікацій

Об’­єд­на­н­ня усіх засо­бів зв’яз­ку, при­стро­їв та систем пере­да­чі даних у єди­ну систему

ДЕТАЛЬНІШЕ