ITIS системна інтеграція


Про компанію

ITIS — найбільш динамічний системний інтегратор України.

Досвід, який ми отри­ма­ли в галу­зі кон­сал­тин­го­во­го та ІТ-бізне­су, ми пере­тво­ри­ли на стра­те­гію, що дозво­ляє почу­ти клі­єн­та, вияви­ти його потре­би та пере­да­ти най­кра­щі пра­кти­ки вико­ри­ста­н­ня інно­ва­цій­них технологій. 

Наші переваги:

Режим нада­н­ня техні­чної під­трим­ки 24/7
Пред­став­ни­цтва у най­біль­ших містах України
Від­по­від­ність націо­наль­но­му стан­дар­ту Укра­ї­ни – ДСТУ ISO 9001:2015 (IDT)
Дозвіл СБУ на здій­сне­н­ня діяль­но­сті, пов’язаної з дер­жав­ною таємницею

Клієнти

При­ват­банк
Укр­сиб­банк
Кре­ді Агрі­коль Банк
Гру­па Нафтогаз
ДТЕК
Метін­вест
Енер­го­атом
Центр­енер­го
Кусто Агро
Кре­до­банк
Міні­стер­ство фінан­сів України
Націо­наль­не анти­ко­ру­пцій­не бюро
Укр­за­лі­зни­ця
Рошен
Люксо­пти­ка
Астар­та-Київ
Пумб
Укра­е­ро­рух
UNIT Factory
Мико­ла­їв­ський мор­ський тор­го­вель­ний порт
Київ­ська міська дер­жав­на адміністрація
Дер­жав­на слу­жба спе­ці­аль­но­го зв’яз­ку та захи­сту інфор­ма­ції України
Дер­жав­на казна­чей­ська слу­жба України
Дер­жав­не управ­лі­н­ня справами