Інженерна інфраструктура ЦОД

Осно­ва фун­кціо­ну­ва­н­ня ІТ-обладнання

ДЕТАЛЬНІШЕ

Контейнерні ЦОД

Осно­ва фун­кціо­ну­ва­н­ня IТ-процесів

ДЕТАЛЬНІШЕ

Системи технічної безпеки

Ком­плекс еле­ктрон­них та еле­ктри­чних систем, що під­ви­щу­ють без­пе­ку об’єкта

ДЕТАЛЬНІШЕ

Аудіовізуальні комплекси

Ефе­ктив­ні, надій­ні та пра­кти­чні аудіо­ві­зу­аль­ні ріше­н­ня для зустрі­чей і вели­ких заходів

ДЕТАЛЬНІШЕ

Структуровані кабельні системи та волоконно-оптичні лінії зв’язку

Фізи­чна осно­ва всіх систем жит­тє­за­без­пе­че­н­ня офі­су і підприємства

ДЕТАЛЬНІШЕ