Захист Office 365 та веб-трафіку

Набір техно­ло­гій  для захи­сту від спа­му, злов­ми­сних про­грам, віру­сів, фішин­гу, злов­ми­сних поси­лань та інших небез­пек. Під­ви­ще­н­ня рів­ня без­пе­ки та зни­же­н­ня наван­та­же­н­ня на пошто­ві сервери.

Фун­кціо­нал:

  • захист від спа­му та злов­ми­сних про­грам в еле­ктрон­ній пошті;
  • захист веб-тра­фі­ку від скла­дних загроз;
  • про­зоре та кон­тро­льо­ва­не середовище;
  • докла­дна ана­лі­ти­ка нещо­дав­ніх загроз.