CASB. Брокер безпечного доступу в хмару

Кон­троль діяль­но­сті, дотри­ма­н­ня полі­тик без­пе­ки і пра­вил у хмар­ній інфра­стру­кту­рі. Під­три­мує про­ду­кти всіх най­біль­ших поста­чаль­ни­ків служб SaaS.

Фун­кції:

  • кон­троль вико­ри­ста­н­ня хмари;
  • захист інфор­ма­ції від несан­кціо­но­ва­но­го доступу;
  • захист даних від зов­ні­шніх і вну­трі­шніх загроз;
  • захист хма­ри від впро­ва­дже­н­ня шкі­дли­вих про­грам і подаль­шо­го поширення.