Політика у сфері якості

Основ­ним поло­же­н­ням полі­ти­ки у сфе­рі яко­сті ТОВ “АЙТІС” є прі­о­ри­тет нада­н­ня які­сних ІТ послуг сво­їм Клі­єн­там з про­е­кту­ва­н­ня, роз­роб­ки та впро­ва­джен­ні інфра­стру­ктур­них, мере­же­вих, інже­нер­них рішень, рішень у сфе­рі кібер­без­пе­ки та бізнес застосунків.

Ком­па­нія наці­ле­на на заво­ю­ва­н­ня ліди­ру­ю­чих пози­цій на рин­ку Укра­ї­ни, шля­хом задо­во­ле­н­ня потреб сво­їх Клі­єн­тів, побу­до­ви із ними пар­тнер­ських про­фе­сій­них від­но­син, нада­н­ня які­сних інно­ва­цій­них ІТ рішень.

Полі­ти­ка у сфе­рі яко­сті від­по­від­ає та спри­яє дося­гнен­ню цілей компанії.

Для реа­лі­за­ції цілей і полі­ти­ки яко­сті, в Ком­па­нії сфор­мо­ва­на і постій­но вдо­ско­на­лю­є­ться Систе­ма управ­лі­н­ня які­стю. ТОВ «АЙТІС» спря­мо­вує всі зуси­л­ля на без­пе­рерв­не вдо­ско­на­ле­н­ня пер­со­на­лу та про­це­сів для під­ви­ще­н­ня рів­ня яко­сті та інно­ва­цій­но­сті послуг, що надаються.

Ключовими принципами політики в сфері якості ТОВ “АЙТІС” є:

  • вдо­ско­на­ле­н­ня систе­ми яко­сті та запро­ва­дже­н­ня най­кра­щих пра­кти­ки задля полі­пше­н­ня яко­сті та резуль­та­тив­но­сті про­е­ктів, як при­клад Customer Success, тощо.
  • дослі­дже­н­ня та вико­ри­ста­н­ня суча­сних інно­ва­цій­них інфор­ма­цій­них техно­ло­гій від про­від­них сві­то­вих виробників
  • залу­че­н­ня кожно­го спів­ро­бі­тни­ка ком­па­нії до дося­гне­н­ня цілей у сфе­рі яко­сті та сві­до­ма від­по­від­аль­ність спів­ро­бі­тни­ків. Кожен спів­ро­бі­тник Ком­па­нії розу­міє, що від яко­сті резуль­та­тів його пра­ці зале­жить якість робо­ти інших спів­ро­бі­тни­ків і Ком­па­нії в цілому
  • під­ви­ще­н­ня надій­но­сті, від­по­від­но­сті та яко­сті нашої про­ду­кції та послуг
  • без­пе­рерв­не зро­ста­н­ня ква­лі­фі­ка­ції та про­фе­сій­но­го рів­ня спів­ро­бі­тни­ків. вико­ри­ста­н­ня кра­щих пра­ктик мене­джмен­ту, орга­ні­за­ція виро­бни­чих про­це­сів від­по­від­но до ISO 9001:2015
  • пар­тнер­ство та спів­пра­ця між всі­ма уча­сни­ка­ми про­це­су: клі­єн­тів, вен­до­рів, поста­чаль­ни­ків, спів­ро­бі­тни­ків Ком­па­нії, задля які­сно­го вико­на­н­ня проекту
  • зобов’язання керів­ни­цтва — вище керів­ни­цтво орга­ні­за­ції є голов­ним гаран­том ство­ре­н­ня спри­я­тли­вих умов для роз­ви­тку систе­ми управ­лі­н­ня які­стю, впро­ва­дже­н­ня пере­до­вих мето­дів управ­лі­н­ня та про­ве­де­н­ня робіт і гаран­тує дове­де­н­ня до пер­со­на­лу вимог Замов­ни­ка, дер­жав­них та інших регла­мен­ту­ю­чих вимог щодо про­ду­кції (послу­ги)

Керів­ни­цтво ТОВ “АЙТІС” бере на себе всю пов­но­ту від­по­від­аль­но­сті за реа­лі­за­цію Полі­ти­ки в сфе­рі яко­сті на всіх рів­нях і при­ймає зобов’язання щодо постій­но­го полі­пше­н­ня загаль­ної її результативності.