Управління обліковими записами та контроль привілейованих користувачів

Один з ета­пів побу­до­ви ефе­ктив­ної систе­ми без­пе­ки інфра­стру­кту­ри, що перед­ба­чає різні пра­ва досту­пу до кожно­го з типів кори­сту­ва­чів. Таким чином, кри­ти­чно важли­ва інфор­ма­ція досту­пна лише адмі­ні­стра­то­ру систе­ми, що полег­шує моні­то­ринг дій та під­ви­щує загаль­ний рівень безпеки.
Основ­ні функції:

  • запис та архівування;
  • управ­лі­н­ня доступом;
  • моні­то­ринг дій;
  • ана­лі­ти­ка та звітність.