Управління обліковими записами та контроль привілейованих користувачів

Поєд­на­н­ня інстру­мен­тів і техно­ло­гій, що вико­ри­сто­ву­ю­ться для управ­лі­н­ня облі­ко­ви­ми запи­са­ми, захи­сту, кон­тро­лю та моні­то­рин­гу досту­пу до кри­ти­чно важли­вої інфор­ма­ції і ресур­сів орга­ні­за­ції при­ві­ле­йо­ва­ни­ми кори­сту­ва­ча­ми.

Основ­ні фун­кції:

  • моні­то­ринг дій;
  • управ­лі­н­ня досту­пом;
  • запис та архі­ву­ва­н­ня;
  • ана­лі­ти­ка та зві­тність.