Оцін­ка потреби
Про­е­кту­ва­н­ня
ріше­н­ня
Під­бір моде­лі
при­дба­н­ня
Роз­гор­та­н­ня
і ада­пта­ція
Покра­ще­н­ня досві­ду використання
Сер­ві­сне
обслу­го­ву­ва­н­ня
Онов­ле­н­ня
та роз­ши­ре­н­ня

Ми – силь­на та про­фе­сiй­на коман­да най­бiльш дина­мiчно­го систем­но­го iнте­гра­то­ра на рин­ку Укра­ї­ни. Дiяль­нiсть ком­па­нiї базу­є­ться на прин­ци­пах пар­тнер­ства та iнновацiйностi.

Якщо Ви шука­є­те надiй­но­го пар­тне­ра для реа­лiза­цiї нестан­дар­тних задач, бажа­є­те вигiдно вирі­зня­ти­ся серед сво­їх кон­ку­рен­тiв у галу­зi або поча­ти кар­ди­наль­но новий бiзнес в Укра­ї­нi, нашi фахiв­цi допо­мо­жуть пiдi­бра­ти опти­маль­нi рiше­н­ня та супро­во­джу­ва­ти­муть Вас про­тя­гом всьо­го жит­тє­во­го циклу проекту.

Ми пиша­є­мось про­фе­сiй­ним досвiдом нашо­го пер­со­на­лу та його готов­нiстю бра­ти­ся за най­но­вiтнiшi роз­роб­ки, які доте­пер не були вiд­кри­тi для укра­їн­сько­го замовника.

сер­ти­фі­ко­ва­них спе­ці­а­лі­стів
у шта­ті компанії
вен­до­рів-ліде­рів
Gartner Magic Quadrant
ITIL Service Desk
побу­до­ва­ний для
при­йо­му звернень
Customer success
практика
Вла­сні роз­роб­ки та
касто­мі­за­ція рішень під потре­би замовників
95% клі­єн­тів,
що повер­ну­ли­ся
Гаран­тії
Піо­нер­ські проекти

Ми – силь­на та про­фе­сiй­на коман­да най­бiльш дина­мiчно­го систем­но­го iнте­гра­то­ра на рин­ку Укра­ї­ни. Дiяль­нiсть ком­па­нiї базу­є­ться на прин­ци­пах пар­тнер­ства та iнновацiйностi.

Якщо Ви шука­є­те надiй­но­го пар­тне­ра для реа­лiза­цiї нестан­дар­тних задач, бажа­є­те вигiдно вирі­зня­ти­ся серед сво­їх кон­ку­рен­тiв у галу­зi або поча­ти кар­ди­наль­но новий бiзнес в Укра­ї­нi, нашi фахiв­цi допо­мо­жуть пiдi­бра­ти опти­маль­нi рiше­н­ня та супро­во­джу­ва­ти­муть Вас про­тя­гом всьо­го жит­тє­во­го циклу проекту.

Ми пиша­є­мось про­фе­сiй­ним досвiдом нашо­го пер­со­на­лу та його готов­нiстю бра­ти­ся за най­но­вiтнiшi роз­роб­ки, які доте­пер не були вiд­кри­тi для укра­їн­сько­го замовника.

сер­ти­фі­ко­ва­них спе­ці­а­лі­стів
у шта­ті компанії
вен­до­рів-ліде­рів
Gartner Magic Quadrant
ITIL Service Desk
побу­до­ва­ний для
при­йо­му звернень
Customer success
практика
Вла­сні роз­роб­ки та
касто­мі­за­ція рішень під потре­би замовників
95% клі­єн­тів,
що повер­ну­ли­ся
Гаран­тії
Піо­нер­ські проекти