MDM. Управління мобільними пристроями

Ріше­н­ня, що дозво­ля­ють забез­пе­чи­ти надій­ний захист інфор­ма­ції не лише в межах пери­ме­тру орга­ні­за­ції, а й за ним. Під­трим­ка фун­кцій захи­сту забез­пе­чу­є­ться для всіх видів опе­ра­цій­них систем (IOS, Android, Windows, macOS, Chrome OS) та при­стро­їв (смар­тфо­ни, ноут­бу­ки, план­ше­ти) і дає можли­вість цен­тра­лі­зо­ва­но­го керування.
Переваги:

  • під­трим­ка кор­по­ра­тив­них та осо­би­стих при­стро­їв співробітників;
  • кон­тей­не­ри­за­ція та запо­бі­га­н­ня вито­ку інформації;
  • моні­то­ринг вико­ну­ва­них дій;
  • захист від­да­ле­них співробітників.