MDM. Управління мобільними пристроями

Набір сер­ві­сів і техно­ло­гій, для керу­ва­н­ня полі­ти­ка­ми та без­пе­кою, зби­ра­н­ня даних про вико­ри­ста­н­ня про­грам­но­го забез­пе­че­н­ня на при­стро­ях, що вико­ри­сто­ву­ю­ться орга­ні­за­ці­єю та її спів­ро­бі­тни­ка­ми. Ріше­н­ня скла­да­є­ться з двох частин: кон­троль­но­го цен­тру і клі­єнт­сько­го про­грам­но­го забез­пе­че­н­ня.

Можли­во­сті:

  • під­трим­ка осо­би­стих при­стро­їв спів­ро­бі­тни­ків;
  • управ­лі­н­ня з єди­ної адмі­ні­стра­тив­ної кон­со­лі;
  • кон­тей­не­ри­за­ція і запо­бі­га­н­ня вито­кам даних.