Базова ІТ-інфраструктура

Пла­тфор­ма, що забез­пе­чує які­сне фун­кцiо­ну­ва­н­ня iнфор­ма­цiй­них систем будь-яко­го рів­ня складностi

ДЕТАЛЬНІШЕ

Гіперконвергентна інфраструктура

Модуль­ні систе­ми, які лег­ко і швид­ко мас­шта­бу­ва­ти до необ­хі­дних потужностей

ДЕТАЛЬНІШЕ

Програмно-обумовлені СЗД

Гну­чка орга­ні­за­ція збе­рі­га­н­ня, деду­плі­ка­ції і реплі­ка­ції даних

ДЕТАЛЬНІШЕ

Резервне копіювання та архівація даних

Ство­ре­н­ня копій даних для забез­пе­че­н­ня без­пе­рерв­но­сті бізнес-процесів

ДЕТАЛЬНІШЕ

Віртуалізація

Імі­то­ва­не обчи­слю­валь­не сере­до­ви­ще. Вір­ту­аль­ні дода­тки, сер­ве­ри, систе­ми збе­ре­же­н­ня і мережі

ДЕТАЛЬНІШЕ

Аудит ІТ-інфраструктури

Ком­пле­ксна оцін­ка усіх скла­до­вих інфор­ма­цій­них систем компанії

ДЕТАЛЬНІШЕ

Технічна підтримка

Аутсор­синг IT

ДЕТАЛЬНІШЕ