Мережева телеметрія та виявлення аномалій

Про­цес авто­ма­ти­зо­ва­но­го збо­ру, нако­пи­че­н­ня та пере­да­чі для подаль­шо­го ана­лі­зу даних про всі інфор­ма­цій­ні пото­ки в мережі.

Пере­ва­ги:

  • вияв­ле­н­ня та бло­ку­ва­н­ня скла­дних загроз в режи­мі реаль­но­го часу;
  • реа­гу­ва­н­ня на інци­ден­ти і розслідування;
  • сегмен­та­ція мережі;
  • про­ду­ктив­ність мере­жі і пла­ну­ва­н­ня про­пу­скної спроможності;
  • можли­во­сті для забез­пе­че­н­ня від­по­від­но­сті регу­ля­тив­ним вимогам.