Гіперконвергентна інфраструктура

Інфра­стру­кту­ра, в якій обчи­слю­валь­ні поту­жно­сті, схо­ви­ща, сер­ве­ри та мере­жі об’­єд­ну­ю­ться в одне ціле за допо­мо­гою про­грам­но-обумов­ле­них інте­ле­кту­аль­них засо­бів.

Гіпер­кон­вер­ген­тні ріше­н­ня вирі­зня­ю­ться можли­во­стя­ми управ­лі­н­ня на рів­ні про­грам­но­го кон­тро­ле­ра, що дає змо­гу лег­ко їх мас­шта­бу­ва­ти. Замість наро­щу­ва­н­ня поту­жно­сті шля­хом збіль­ше­н­ня числа дисків, кіль­ко­сті пам’я­ті або про­це­со­рів, про­ду­ктив­ність збіль­шу­є­ться вна­слі­док дода­ва­н­ня біль­шої кіль­ко­сті моду­лів.

Основ­ні пере­ва­ги:

  • гну­чка орга­ні­за­ція збе­рі­га­н­ня даних;
  • деду­плі­ка­ція;
  • реплі­ка­ція даних;
  • дина­мі­чне виді­ле­н­ня ємно­стей;
  • дотри­ма­н­ня полі­тик збе­рі­га­н­ня;
  • при­ско­ре­н­ня обчи­сле­н­ня.