Гіперконвергентна інфраструктура

Пов­ні­стю авто­ма­ти­зо­ва­на техно­ло­гія для побу­до­ви інфра­стру­кту­ри, що визна­ча­є­ться про­грам­ним забез­пе­че­н­ням. HCI роз­гор­та­є­ться на зви­чних ком­по­нен­тах ЦОД та дає можли­вість швид­ко­го роз­гор­та­н­ня, мас­шта­бу­ва­н­ня та спро­ще­н­ня середовища.
Гіпер­кон­вер­ген­тна інфра­стру­кту­ра дозво­ляє спро­сти­ти будо­ву сере­до­ви­ща не шля­хом збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті пам‘яті, про­це­со­рів та числа дисків, а вна­слі­док дода­ва­н­ня біль­шої кіль­ко­сті моду­лів. Про­грам­не забез­пе­че­н­ня роз­по­ді­ляє робо­чі фун­кції по всьо­му кла­сте­ру. Це забез­пе­чує висо­ку про­ду­ктив­ність та стій­кість системи.

Основ­ні переваги:

  • гну­чка орга­ні­за­ція збе­рі­га­н­ня даних;
  • деду­плі­ка­ція;
  • реплі­ка­ція даних;
  • дина­мі­чне виді­ле­н­ня ємностей;
  • дотри­ма­н­ня полі­тик зберігання;
  • при­ско­ре­н­ня обчислення.