Програмно-обумовлені СЗД

Про­грам­не ріше­н­ня для побу­до­ви авто­ма­ти­зо­ва­ної IT-еко­си­сте­ми, не прив’язаної до апа­ра­тної пла­тфор­ми. Це вір­ту­а­лі­зо­ва­ні сере­до­ви­ща збе­рі­га­н­ня даних, що містять:

  • авто­ма­ти­за­цію – спро­ще­не управ­лі­н­ня, що зни­жує витра­ти на обслу­го­ву­ва­н­ня інфра­стру­кту­ри збе­рі­га­н­ня даних;
  • стан­дар­тні інтер­фей­си – API для управ­лі­н­ня, виді­ле­н­ня і звіль­не­н­ня ресур­сів, обслу­го­ву­ва­н­ня сер­ві­сів і при­стро­їв зберігання;
  • вір­ту­а­лі­за­цію шля­хів досту­пу до даних – бло­ко­вий, об’єктний і фай­ло­вий доступ від­по­від­но до інтер­фей­сів додатків;
  • про­зо­рість – моні­то­ринг спо­жи­ва­них ресур­сів збе­рі­га­н­ня, управ­лі­н­ня ними та кон­троль їх вартості.