Резервне копіювання та архівація даних

Ство­ре­н­ня резерв­них копій даних, архі­ва­ція та від­нов­ле­н­ня з метою забез­пе­че­н­ня цілі­сно­сті інфор­ма­ції у разі пошко­дже­н­ня, руй­ну­ва­н­ня, про­грам­но­го збою або кібератаки.

Основ­ні переваги:

  • досту­пність;
  • управ­лі­н­ня;
  • захист даних.