Технічна підтримка

Обслу­го­ву­ва­н­ня, модер­ні­за­ція та техні­чна під­трим­ка ІТ-інфра­стру­кту­ри, заку­пів­ля і впро­ва­дже­н­ня про­грам­но­го забез­пе­че­н­ня, техно­ло­гій та уста­тку­ва­н­ня. Забез­пе­че­н­ня нале­жно­го ста­ну і без­пе­ре­бій­но­сті роботи.

Опе­ра­тив­не усу­не­н­ня непо­ла­док, що вини­ка­ють при робо­ті з ком­п’ю­тер­ни­ми апа­ра­тни­ми засо­ба­ми, про­грам­ним забез­пе­че­н­ням, при­стро­я­ми та інши­ми еле­мен­та­ми вашої IT-інфраструктури.

Орга­ні­за­ція слу­жби техні­чної під­трим­ки за бага­то­рів­не­вим принципом:

  • пер­ша лінія підтримки;
  • дру­га лінія підтримки.