Базова ІТ-інфраструктура

Пла­тфор­ма які­сно­го фун­кціо­ну­ва­н­ня інфор­ма­цій­них систем під­при­єм­ства. Осно­ва для роз­гор­та­н­ня служб, дода­тків, сер­ві­сів кри­ти­чних для бізне­су.

Ми про­по­ну­є­мо:

  • під­бір суча­сно­го обла­дна­н­ня;
  • поста­ча­н­ня та інста­ля­цію;
  • сер­ві­сне обслу­го­ву­ва­н­ня;
  • онов­ле­н­ня та модер­ні­за­цію.