Віртуалізація

Вір­ту­а­лі­за­ція опти­мі­зує мас­шта­бо­ва­ність і робо­чі наван­та­же­н­ня за раху­нок декіль­кох ресур­сів, ство­ре­них на одно­му ком­п’ю­те­рі або сер­ве­рі, що дозво­ляє змен­ши­ти суку­пну кіль­кість сер­ве­рів, зни­зи­ти енер­го­спо­жи­ва­н­ня і ско­ро­ти­ти вар­тість інфра­стру­кту­ри та її обслу­го­ву­ва­н­ня.
Це єди­ний і най­ефе­ктив­ні­ший спо­сіб ско­ро­че­н­ня витрат на ІТ-інфра­стру­кту­ру при одно­ча­сно­му під­ви­щен­ні ефе­ктив­но­сті та ада­птив­но­сті для ком­па­ній будь-яких роз­мі­рів.

Пере­ва­ги вір­ту­аль­них машин:

  • роз­би­т­тя — роз­по­діл систем­них ресур­сів між вір­ту­аль­ни­ми маши­на­ми;
  • ізо­ля­ція — ізо­ля­ція несправ­но­стей і пору­шень систе­ми без­пе­ки на апа­ра­тно­му рів­ні;
  • інка­псу­ля­ція — пере­мі­ще­н­ня і копі­ю­ва­н­ня вір­ту­аль­них машин ана­ло­гі­чні опе­ра­ці­ям з фай­ла­ми;
  • неза­ле­жність від обла­дна­н­ня — іні­ці­а­лі­за­ція на будь-яко­му фізи­чно­му сер­ве­рі і пере­не­се­н­ня на будь-який сер­вер для всіх вір­ту­аль­них машин.