Аудит ІТ-інфраструктури

Ком­плекс захо­дів щодо про­ве­де­н­ня інвен­та­ри­за­ції, дослі­дже­н­ня та ана­лі­зу скла­до­вих частин всі­єї інфор­ма­цій­ної систе­ми під­при­єм­ства.
Цілі­сна і досто­вір­на інфор­ма­ція про стан IT-інфра­стру­кту­ри ком­па­нії, рівень техні­чної і про­грам­ної осна­ще­но­сті, про­блем­ні місця.
Дета­лі­зо­ва­ні дані, пере­лік наяв­них про­блем, і реко­мен­да­ції щодо полі­пше­н­ня яко­сті робо­ти та під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті фун­кціо­ну­ва­н­ня ІТ-інфра­стру­кту­ри і вар­то­сті її воло­ді­н­ня.