Аудит ІТ-інфраструктури

Ком­пле­ксна робо­та, що дасть змо­гу зро­зу­мі­ти реаль­ний стан існу­ю­чої ІТ-інфра­стру­кту­ри та оці­ни­ти її ефе­ктив­ність. Спе­ці­а­лі­сти ITIS про­во­дять пов­ний ана­ліз всіх ком­по­нен­тів інфор­ма­цій­ної систе­ми підприємства:

  • Інвен­та­ри­за­ція ІТ-інфраструктури.
  • Пере­вір­ка пра­це­зда­тно­сті фізи­чно­го обладнання.
  • Вияв­ле­н­ня силь­них та слаб­ких місць.
  • Від­по­від­ність рів­ня техні­чної і про­грам­ної осна­ще­но­сті інди­ві­ду­аль­ним вимо­гам та вста­нов­ле­ним стан­дар­там галузі.
  • Оцін­ка рів­ня від­мо­во­стій­ко­сті та без­пе­ки інфраструктури.
  • Реко­мен­да­ції щодо міні­мі­за­ції ризи­ків та збіль­ше­н­ня ефе­ктив­но­сті робо­ти всіх ком­по­нен­тів, ско­ро­че­н­ня витрат на експлуатацію.