Постачання програмного продукту Veeam Backup Essentials Universal License

Завдання проекту:

Забез­пе­че­н­ня надій­но­го резерв­но­го копі­ю­ва­н­ня та від­нов­ле­н­ня даних.

Рішення:

Veeam Backup Essentials — ефе­ктив­не, зру­чне і недо­ро­ге ріше­н­ня для резерв­но­го копі­ю­ва­н­ня та від­нов­ле­н­ня даних, моні­то­рин­гу та ство­ре­н­ня зві­тів для фізи­чно­го, хмар­но­го і вір­ту­аль­но­го сере­до­вищ, вклю­ча­ю­чи VMware vSphere, Microsoft Hyper‑V і Nutanix AHV — з управ­лі­н­ням з єди­ної консолі.

Пере­ва­ги:

  • Швид­ке резерв­не копі­ю­ва­н­ня будь-яких даних і ско­ро­че­н­ня опе­ра­цій­них витрат зав­дя­ки гну­чким можли­во­стям, необ­хі­дним бізнесу.
  • Реплі­ка­ція на рів­ні обра­зу і опти­мі­зо­ва­не після­ава­рій­не від­нов­ле­н­ня для швид­ко­сті, без­пе­ки та доступності.
  • Кон­троль 24/7 в реаль­но­му часі над вір­ту­аль­ним і фізи­чним середовищами.
  • Бли­ска­ви­чне від­нов­ле­н­ня фай­лів, ВМ, NAS і дода­тків з міні­маль­ни­ми пока­зни­ка­ми допу­сти­мо­го часу від­нов­ле­н­ня (RTO).
  • Мігра­ція або від­нов­ле­н­ня будь-яких даних в AWS або Microsoft Azure із захи­стом резерв­них копій від атак шкі­дли­во­го ПЗ.
  • Швид­ке усу­не­н­ня потен­цій­них загроз.

Результати проекту:

  • Змен­ше­н­ня вар­то­сті і під­ви­ще­н­ня яко­сті управ­лі­н­ня без­ліч­чю фізи­чних і вір­ту­аль­них систем.
  • Мас­шта­бо­ва­ність, що дозво­ляє роз­гор­та­ти нові ріше­н­ня в міру зро­ста­н­ня мере­жі і обся­гу даних.
  • Про­сто­та цен­тра­лі­зо­ва­но­го адміністрування.