Впровадження хмарного сервісу спільної роботи для мережі магазинів

Завдання проекту:

 • Зни­же­н­ня витрат на кому­ні­ка­цію між тери­то­рі­аль­но від­окрем­ле­ни­ми філіями
 • Спро­ще­н­ня робо­ти над спіль­ни­ми проектами
 • Роз­ши­ре­н­ня можли­во­сті вза­є­мо­дії з пар­тне­ра­ми та постачальниками
 • Під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті вико­ри­ста­н­ня робо­чо­го часу управ­лін­сько­го персоналу

Рішення:

Хмар­не ріше­н­ня для спіль­ної робо­ти Cisco Spark (Cisco Webex Teams), що перед­ба­чає можли­вість орга­ні­за­ції Webex-кон­фе­рен­цій із зов­ні­шні­ми користувачами.

Результати проекту:

 • Навча­н­ня та про­ве­де­н­ня моз­ко­вих штур­мів за уча­стю тери­то­рі­аль­но від­окрем­ле­них колег, клі­єн­тів і партнерів
 • Про­ве­де­н­ня вебі­на­рів, мар­ке­тин­го­вих акцій і семі­на­рів з вико­ри­ста­н­ням відеозображення
 • Від­да­ле­на демон­стра­ція нових продуктів
 • Під­трим­ка кори­сту­ва­чів, що зна­хо­дя­ться від­да­ле­но від фахів­ців обслуговування
 • Обмін інфор­ма­ці­єю з коман­да­ми, які пере­бу­ва­ють у різних точках України
 • Макси­маль­но ефе­ктив­не вико­ри­ста­н­ня ресур­сів зав­дя­ки спіль­ній робо­ті людей без витрат часу та коштів на відрядження
 • Орга­ні­за­ція зустрі­чей у будь-яко­му місці, в будь-який час, із будь-яко­го пристрою