Постачання серверів та СЗД

Передумови проекту:

ІТ-інфра­стру­кту­ра під­при­єм­ства повин­на справ­ля­ти­ся з постій­ним зро­ста­н­ням потреб і кри­ти­чно важли­вих зав­дань бізне­су. Для під­трим­ки зро­ста­н­ня ком­па­нії, забез­пе­че­н­ня її необ­хі­дни­ми ресур­са­ми та без­пе­ре­бій­ною робо­тою необ­хі­дно без­пе­рерв­но моні­то­ри­ти, онов­лю­ва­ти і попов­ню­ва­ти нови­ми техно­ло­гі­я­ми базо­ву інфраструктуру.

Рішення:

Бан­ки гене­ру­ють вели­че­зну кіль­кість даних і запи­тів щодня. Саме тому, їм постій­но потрі­бні все біль­ші потужності.
Для При­ват­бан­ку ком­па­нія ITIS орга­ні­зу­ва­ла постачання:

  • сер­ве­рів HPE Superdome Flex — надій­ні модуль­ні обчи­слю­валь­ні пла­тфор­ми на базі архі­те­кту­ри x86, які забез­пе­чу­ють робо­ту кри­ти­чно важли­вих дода­тків, при­ско­рю­ють про­цес ана­лі­зу даних і вико­ри­сто­ву­ють ком­пле­ксний під­хід до робо­чих наван­та­жень з висо­ко­про­ду­ктив­ни­ми обчи­сле­н­ня­ми і шту­чним інтелектом;
  • СЗД HPE MSA — кра­щі в галу­зі маси­ви SAN поча­тко­во­го рів­ня з про­то­ко­лом Fibre Channel, що під­ви­щу­ють план­ку поча­тко­вих систем збе­рі­га­н­ня даних і дають можли­вість при­ско­ри­ти дода­тки орга­ні­за­ці­ям з різни­ми бюдже­тни­ми можливостями;
  • СЗД Pure Storage FlashArray//X — all-flash схо­ви­ща ново­го поко­лі­н­ня, які нада­ють макси­маль­ну про­ду­ктив­ність і кор­по­ра­тив­ну надій­ність робо­ти для дода­тків пер­шо­го рів­ня, опти­мі­зо­ва­ні для під­трим­ки робо­чих наван­та­жень з най­більш низь­кою затрим­кою і надає без­пре­це­ден­тний рівень про­ду­ктив­но­сті з висо­кою щіль­ні­стю обла­дна­н­ня, який дозво­ляє домог­ти­ся рані­ше нед­ося­жних рів­нів консолідації.