Модернізація мережевої інфраструктури

Завдання проекту:

Забез­пе­че­н­ня без­пе­рерв­но­сті та без­пе­ки нада­н­ня сервісу

Рішення:

Ком­пле­ксна модер­ні­за­ція мере­же­вої інфра­стру­кту­ри від­бу­ла­ся на базі обла­дна­н­ня Cisco. Для забез­пе­че­н­ня без­пе­рерв­но­сті клю­чо­ві вузли ріше­н­ня перед­ба­ча­ють резер­ву­ва­н­ня ком­по­нен­тів (кон­тро­лер без­дро­то­вої мере­жі, кому­та­тор ядра). Кон­троль досту­пу до мере­жі забез­пе­чу­є­ться систе­мою Cisco Identity Services Engine.

Пере­ва­ги системи:

 • Без­пе­чний доступ на осно­ві кон­текс­ту до бізнес-даних
 • Опти­мі­зо­ва­ний моні­то­ринг мере­жі за допо­мо­гою про­сто­го, гну­чко­го і зру­чно­го для кори­сту­ва­ча інтерфейсу
 • Реа­лі­за­ція роз­ши­ре­них політик
 • Опти­мі­зо­ва­ний гостьо­вий доступ
 • Вико­ри­ста­н­ня пер­со­наль­них при­стро­їв для робо­ти з кор­по­ра­тив­ни­ми дани­ми (BYOD)
 • Єди­на кон­соль управління
 • Авто­ма­ти­чні пере­вір­ки від­по­від­но­сті пристроїв
 • Обмін деталь­ни­ми дани­ми про кори­сту­ва­чів та пристрої

Результати проекту:

 • Без­пе­ре­бій­на робо­та всі­єї інфра­стру­кту­ри підприємства
 • Під­ви­ще­н­ня загаль­ної надій­но­сті та без­пе­ки мере­жі, що змен­шує ймо­вір­ність збо­їв, несан­кціо­но­ва­но­го досту­пу до даних
 • Під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті ІТ та інфор­ма­цій­ної без­пе­ки дозво­ли­ло зни­зи­ти опе­ра­цій­ні витрати