Модернізація мережі Cisco

Завдання проекту:

Забез­пе­че­н­ня надій­но­го фун­да­мен­ту для бізнес про­це­сів компанії

Рішення:

Була роз­ро­бле­на стра­те­гія посту­по­вої модер­ні­за­ції мере­же­во­го обла­дна­н­ня. Наяв­не обла­дна­н­ня було заста­рі­лим і було від різних виро­бни­ків, в біль­шо­сті сво­їй, без роз­ши­ре­ної під­трим­ки. Для модер­ні­за­ції було обра­но кому­та­то­ри від сві­то­во­го ліде­ра Cisco Systems. Все обла­дна­н­ня, що постав­ля­є­ться було з роз­ши­ре­ною під­трим­кою і аван­со­вої замі­ною у разі вихо­ду з ладу. Від­по­від­но до стра­те­гії поета­пно була про­ве­де­на модер­ні­за­ція голов­но­го офі­су і модер­ні­зу­ю­ться під­при­єм­ства корпорації.

Результати проекту:

Кор­по­ра­ція отри­мує надій­ний фун­да­мент для бізнес про­це­сів. Роз­ши­ре­на гаран­тія дозво­лить залу­ча­ти висо­ко­ква­лі­фі­ко­ва­них спе­ці­фа­лі­стов з Цен­тру Техні­чної Під­трим­ки для вирі­ше­н­ня важ­ких зав­дань, а аван­со­ва замі­на дозво­лить макси­маль­но ско­ро­ти­ти час про­стою при вихо­ді з ладу обладнання.