Модернізація СЗД Dell, постачання серверного обладнання Dell та платформи віртуалізації VMWARe

Завдання проекту:

Які­сне фун­кціо­ну­ва­н­ня інфор­ма­цій­них систем підприємства

Рішення:

Для забез­пе­че­н­ня висо­кої про­ду­ктив­но­сті, мас­шта­бо­ва­но­сті та надій­но­сті систе­ми було вибра­но сер­вер­не обла­дна­н­ня від Dell Technologies.

Про­ве­де­на модер­ні­за­ція СЗД ново­го поко­лі­н­ня уні­фі­ко­ва­них маси­вів від Dell Technologies. 

Також, для ско­ро­че­н­ня витрат на ІТ-інфра­стру­кту­ру при одно­ча­сно­му під­ви­щен­ні ефе­ктив­но­сті та ада­птив­но­сті була засто­со­ва­на пла­тфор­ма вір­ту­а­лі­за­ції VMware.