Аудит мережі

Ком­плекс захо­дів з ана­лі­зу, обсте­же­н­ня та тесту­ва­н­ня робо­ти всіх еле­мен­тів мере­же­вої інфра­стру­кту­ри компанії.

Резуль­та­том ауди­ту є:

  • при­ве­де­н­ня стру­кту­ри мере­жі до єди­ної логі­чної фізи­чної структури;
  • полі­пше­на якість існу­ю­чих сер­ві­сів і послуг;
  • без­пе­ка і керо­ва­ність мережі;
  • опти­маль­ний пере­лік робіт з обслу­го­ву­ва­н­ня мере­жі та під­трим­ки її абонентів.