Мережева інфраструктура

Техно­ло­гії та систе­ми, які забез­пе­чу­ють зв’я­зок, мар­шру­ти­за­цію, управ­лі­н­ня, доступ, без­пе­ку і інші обо­в’яз­ко­ві вла­сти­во­сті мережі.
Сере­до­ви­ще пере­да­чі даних і фун­кціо­ну­ва­н­ня всіх необ­хі­дних бізнес-дода­тків та сервісів.