Програмно-конфігурована мережа

Нові­тній під­хід до роз­гор­та­н­ня кор­по­ра­тив­них мереж, з вико­ри­ста­н­ням техно­ло­гії вір­ту­а­лі­за­ції. Це дає можли­вість цен­тра­лі­зо­ва­но­го керу­ва­н­ня мере­же­вою архі­те­кту­рою, неза­ле­жно від її скла­дно­сті, зав­дя­ки кон­тро­ле­ру на базі ПЗ.
SDN реа­лі­зо­ву­є­ться на осно­ві про­то­ко­лу OpenFlow, який здій­снює управ­лі­н­ня тра­фі­ком: пере­на­прав­ляє, дозво­ляє або забо­ро­няє потік на осно­ві вста­нов­ле­них політик. 

Ріше­н­ня є пов­ні­стю ада­птив­ним для інди­ві­ду­аль­них вимог та може вико­ри­сто­ву­ва­ти­ся як для управ­лі­н­ня зви­чай­ною апа­ра­тною мере­жею, так і віртуальною.