Програмно-конфігурована мережа

Одна із форм вір­ту­а­лі­за­ції мере­жі, в якій рів­ні управ­лі­н­ня мере­жею і пере­да­чі даних реа­лі­зу­ю­ться про­грам­но.

Архі­те­кту­ра SDN є:

  • про­гра­мо­ва­ною;
  • ада­птив­ною;
  • цен­тра­лі­зо­ва­но керо­ва­ною;
  • засно­ва­ною на від­кри­тих стан­дар­тах і неза­ле­жно від вен­до­рів.