Мережі доступу ІоТ

Об’­єд­нує точки під­клю­че­н­ня як Wi-Fi-при­стро­їв, так і при­стро­їв, що вико­ри­сто­ву­ють інші кана­ли пере­да­чі даних, в єди­ну кон­вер­ген­тну фізи­чну мере­жу з під­трим­кою без­лі­чі стан­дар­тів. Осно­ва, що забез­пе­чує пов­но­цін­ний зв’я­зок між людьми і пристроями.

Ми про­по­ну­є­мо:

  • оцін­ку вимог до мережі;
  • роз­роб­ку мере­же­вої архі­те­кту­ри IoT;
  • інди­ві­ду­аль­ний під­бір техно­ло­гій до бізнес-вимог;
  • без­пе­ку та надійність.