Wi-Fi

Без­дро­то­ва техно­ло­гія під­клю­че­н­ня при­стро­їв  до Інтер­нет, що забез­пе­чує одно­ча­сну робо­ту в мере­жі кіль­кох деся­тків актив­них користувачів.

Кор­по­ра­тив­ні мере­жі без­дро­то­во­го досту­пу за техно­ло­гі­єю Wi-Fi бува­ють  зов­ні­шні (Outdoor) і вну­трі­шньо­о­фі­сні (Indoor) та скла­да­ю­ться з насту­пних основ­них компонентів:

  • точки досту­пу;
  • кон­тро­лер управ­лі­н­ня точка­ми доступу;
  • систе­ма моні­то­рин­гу та управ­лі­н­ня WLAN;
  • транс­порт­на мере­же­ва інфраструктура.