Моніторинг і управління мережею

Ком­пле­ксна оцін­ка та управ­лі­н­ня мере­жею ком­па­нії з метою своє­ча­сно­го вияв­ле­н­ня в ній поми­лок та швид­ко­го реа­гу­ва­н­ня на них.

Зале­жно від цілей, кон­фі­гу­ра­ції мере­жі та фай­ло­вої систе­ми ми про­по­ну­є­мо най­більш акту­аль­ні мето­ди моні­то­рін­гу робо­чої мере­жі, такі як:

  • ана­лі­за­то­ри протоколів;
  • інте­гро­ва­ні систе­ми управ­лі­н­ня та аналізу;
  • управ­лі­н­ня мережею;
  • кабель­не обладнання.