Компанія ITIS стала Cisco MSSP!

24.06.2020

ITIS від­те­пер є поста­чаль­ни­ком керо­ва­них рішень без­пе­ки на базі про­ду­ктів Cisco та надає послу­ги інфор­ма­цій­ної без­пе­ки за моде­л­лю Security as a Service.

Ми про­по­ну­є­мо ріше­н­ня хмар­ної без­пе­ки, захи­сту даних і дода­тків, мере­же­вої без­пе­ки, захи­сту робо­чих стан­цій і мобіль­них при­стро­їв, пошти, а також іден­ти­фі­ка­ції та аутен­ти­фі­ка­ції. Голов­не, що будь-яку з послуг ви може­те під­клю­чи­ти, витра­тив­ши для цьо­го міні­мум зусиль, за підпискою!

Дізна­ти­ся докла­дні­ше про сер­ві­си без­пе­ки та обра­ти необ­хі­дний для вас можли­во на нашо­му сай­ті.

5 пере­ваг вико­ри­ста­н­ня керо­ва­них служб безпеки:

  • Непе­ре­вер­ше­ний захист від екс­пер­тів без­пе­ки. Робо­та MSSP ґрун­ту­є­ться на пере­до­вих ріше­н­нях, в яких вико­ри­сто­ву­ю­ться най­су­ча­сні­ші техно­ло­гії, такі як шту­чний інте­лект та машин­не навча­н­ня. Ріше­н­ня Cisco постій­но отри­му­ють дані з інте­ле­кту­аль­ної пла­тфор­ми ана­лі­зу загроз по всьо­му сві­ту, Cisco Talos, аби зупи­ня­ти загро­зи ще до того, як вони потра­плять у мережу.
  • Швид­ке реа­гу­ва­н­ня на інци­ден­ти і роз­слі­ду­ва­н­ня подій. MSSP забез­пе­чує непе­ре­вер­ше­ний досвід робо­ти з інци­ден­та­ми без­пе­ки під­при­єм­ства, запо­бі­га­ю­чи подаль­шій шко­ді для орга­ні­за­ції, почи­на­ю­чи від ком­про­ме­та­ції в одній систе­мі і закін­чу­ю­чи втор­гне­н­ня­ми в мас­шта­бах всьо­го під­при­єм­ства про­су­ну­ти­ми гру­па­ми атак.
  • Постій­на техні­чна під­трим­ка. MSSP про­по­ну­ють постій­ний моні­то­ринг і нагляд 24 годи­ни на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік та забез­пе­чу­ють кра­щий захист, реа­гу­ва­н­ня на інци­ден­ти в реаль­но­му часі і опти­мі­за­цію робо­ти неза­ле­жно від часу доби.
  • Інди­ві­ду­аль­ні ріше­н­ня та допо­мо­га в управ­лін­ні без­пе­кою. MSSP спе­ці­а­лі­зу­ю­ться на управ­лін­ні ризи­ка­ми, впро­ва­джен­ні засо­бів кон­тро­лю і роз­роб­ці інди­ві­ду­аль­них стра­те­гій без­пе­ки від­по­від­но до галу­зе­вих стан­дар­тів і пра­вил без­пе­ки для кожно­го окре­мо­го під­при­єм­ства та про­по­ну­ють необ­хі­дні нави­чки і техні­чні ресурси.
  • Опти­мі­за­ція витрат на ІБ за раху­нок сер­ві­сної моде­лі. Ви отри­му­є­те еко­но­мію витрат на пер­со­нал інфор­ма­цій­ної без­пе­ки, ско­ро­че­н­ня коштів при купів­лі які­сно­го сер­ві­су замість три­ва­ло­го інте­гра­цій­но­го про­е­кту, та вре­шті решт, най­біль­ша еко­но­мія коштів поля­гає в захи­сті від руй­нів­них кібе­ра­так на вашу компанію.

Дета­лі Сisco Managed Security Services у відео: