Компанія ITIS отримала 2‑й рівень статусу партнерства «Інтегратор» з Terrasoft!

05.02.2021

Terrasoft — один з клю­чо­вих грав­ців на гло­баль­но­му рин­ку low-code, BPM та CRM. Їхні техно­ло­гії допо­ма­га­ють опти­мі­зу­ва­ти та при­ско­рю­ва­ти про­да­жі, мар­ке­тин­го­ві та сер­ві­сні про­це­си ком­па­ній у більш ніж 100 кра­ї­нах світу!

Отри­ма­ний ста­тус досту­пний лише ком­па­ні­ям, що керу­ють пов­ним жит­тє­вим циклом клієнта:

  • Гене­ра­ція лідів та продажів.
  • Впро­ва­дже­н­ня рішення.
  • Під­трим­ка та про­лон­га­ція підписки.

Ми вико­на­ли всі необ­хі­дні умо­ви для пере­хо­ду на насту­пний рівень пар­тнер­ства та не зби­ра­є­мось на цьо­му зупинятися!
Далі — більше!

Дізна­ти­ся біль­ше про Terrasoft