ITIS оголошує про отримання Cloud on AWS Solution competency від VMware!

05.02.2021

Ком­па­нія ITIS про­дов­жує впро­ва­джу­ва­ти цифро­ві техно­ло­гії в Укра­ї­ні та отри­мує чер­го­ву ком­пе­тен­цію — VMware Cloud on AWS!
VMware – сві­то­вий лідер рішень вір­ту­а­лі­за­ції, хмар­них інфра­стру­ктур та кор­по­ра­тив­ної мобіль­но­сті. Їхні про­ду­кти охо­плю­ють модер­ні­за­цію існу­ю­чих бізнес про­це­сів, без­пе­ре­бій­ний доступ до кор­по­ра­тив­них дода­тків у хма­рі та забез­пе­чу­ють надій­ний захист даних у всіх середовищах.

Для дося­гне­н­ня даної ком­пе­тен­ції фахів­ця­ми нашої ком­па­нії був отри­ма­ний ряд сер­ти­фі­ка­цій, акре­ди­та­цій та навчань.

Ком­пе­тен­ція VMware Cloud on AWS Solution Competency дає можли­вість нада­ва­ти послу­ги з про­да­жу гібри­дних хмар­них рішень на осно­ві VMware Cloud on AWS.
А це озна­чає, що нашим клі­єн­там від­кри­ті нові можли­во­сті для роз­ви­тку вла­сно­го бізне­су за допо­мо­гою інте­гро­ва­но­го хмар­но­го рішення.

Пере­ва­ги VMware Cloud:

  • Запу­скай­те дода­тки в сере­до­ви­щі VMware Cloud Infrastructure з досту­пом до широ­ко­го спе­ктру сер­ві­сів AWS
  • Забез­пе­чуй­те управ­лі­н­ня та захист в гібри­дно­му ІТ-середовищі
  • Змен­шуй­те кіль­кість неза­пла­но­ва­них про­сто­їв на 83%
  • При­ско­рюй­те мігра­цію ВМ на 46%