ITIS оголошує про підтвердження нової сервісної компетенції Integrated Data Protection Appliance від Dell Technologies!

13.07.2020

Integrated Data Protection Appliance (IDPA) являє собою єди­не про­грам­но-апа­ра­тне, про­сте для роз­гор­та­н­ня та управ­лі­н­ня кон­вер­ген­тне ріше­н­ня для захи­сту даних, до скла­ду яко­го вхо­дять пла­тфор­ма захи­сту даних, ПЗ для захи­сту даних, техно­ло­гії пошу­ку, роз­ши­ре­но­го моні­то­рин­гу та аналітики.

Пере­ва­ги IDPA:

  • Кон­вер­ген­тність та ком­пле­ксність. Поєд­на­н­ня інте­гро­ва­но­го обла­дна­н­ня, ПЗ та гото­во­го, попе­ре­дньо нала­што­ва­но­го роз­гор­та­н­ня IDPA допо­мо­же забез­пе­чи­ти готов­ність сере­до­ви­ща в 10 разів швид­ше, ніж під­хо­ди зі ство­ре­н­ням вла­сно­го рішення.
  • Швид­кість і акту­аль­ність. Ріше­н­ня ново­го поко­лі­н­ня для захи­сту даних IDPA може забез­пе­чи­ти на 20 від­со­тків біль­шу про­ду­ктив­ність. Це також сто­су­є­ться від­нов­ле­н­ня даних, яке може вико­ну­ва­ти­ся мит­тє­во для вір­ту­аль­них робо­чих наван­та­жень даних зав­дя­ки флеш-технологій.
  • Висо­ка ефе­ктив­ність. IDPA про­по­нує про­від­ну в галу­зі техно­ло­гію деду­плі­ка­ції із сере­днім кое­фі­ці­єн­том 55:1. У порів­нян­ні з основ­ни­ми кон­ку­рен­та­ми, ріше­н­ня забез­пе­чує в чоти­ри рази біль­ший рівень мас­шта­бо­ва­но­сті для зро­ста­ю­чих робо­чих навантажень.

Зав­дя­ки отри­ма­ній ком­пе­тен­ції ITIS надає ком­пле­ксний під­хід до захи­сту даних орга­ні­за­ції замов­ни­ків та під­трим­ку. Ріше­н­ня IDPA зна­чно спро­щує сере­до­ви­ще захи­сту даних і дозво­ляє зни­зи­ти його суку­пну вар­тість володіння.