lifeHACK: Як управляти вразливостями локально, в хмарі та у віртуальному середовищі з єдиної консолі.

04.08.2021

31 сер­пня, о 10:00 ком­па­нія ITIS, сер­ти­фі­ко­ва­ний пар­тне­ра Rapid7, за під­трим­ки Softprom, офі­цій­но­го дистри­б’ю­то­ра Rapid7, про­ве­де май­стер-клас “Як керу­ва­ти вра­зли­во­стя­ми локаль­но, в хма­рі та у вір­ту­аль­но­му сере­до­ви­щі з єди­ної консолі.”

Під час сесії, у реаль­но­му часі:

  • Дове­де­мо, що ска­нер ска­не­ру — не рів­ня! Дізна­йте­ся, що таке Vulnerability Management і наві­що вибу­до­ву­ва­ти даний процес.
  • Побу­ду­є­мо про­цес Vulnerability Management. Нада­мо “живе” покро­ко­ве керівництво.
  • Про­де­мон­стру­є­мо, як зве­сти дані про вра­зли­во­сті з усіх сере­до­вищ на єди­но­му дашборді.
  • І зви­чай­но ж, нала­шту­є­мо мит­тє­ве реа­гу­ва­н­ня на кри­ти­чні загрози.

Участь без­ко­штов­на, необ­хі­дна реєстрація.

Гуру май­стер-кла­су від ком­па­нії ITIS — Роман Розу­мей, єди­ний сер­ти­фі­ко­ва­ний спе­ці­а­ліст Rapid7 в Україні.

При­єд­на­тись »