ITIS першою в СНД отримала спеціалізацію Cisco Customer Experience!

10.08.2020

Ком­па­нія ITIS ста­ла пер­шою та, поки що, єди­ною ком­па­ні­єю на тери­то­рії Укра­ї­ни та кра­їн СНД, що отри­ма­ла спе­ці­а­лі­за­цію Cisco Customer Experience. Дося­гне­н­ня цієї спе­ці­а­лі­за­ції демон­струє те, що ком­па­нія зда­тна під­три­му­ва­ти сво­їх клі­єн­тів про­тя­гом усьо­го жит­тє­во­го циклу їх рішень та впли­ва­ти на резуль­та­ти діяль­но­сті клі­єн­тів, при­ско­рю­ю­чи цифро­ву транс­фор­ма­цію та дося­гне­н­ня бізнес успіхів.

Новий погляд на вза­є­мо­дію з клі­єн­та­ми ком­па­нія Cisco про­де­мон­стру­ва­ла ще в 2018 році, об’єднавши усі сер­ві­сні під­роз­ді­ли у Customer Experience та зосе­ре­див­ши свої зуси­л­ля на роз­роб­ці і роз­ши­рен­ні сер­ві­сів, що мають бути вклю­че­ні у про­ект про­тя­гом усьо­го жит­тє­во­го циклу ріше­н­ня. Такий під­хід спря­мо­ва­ний на змі­цне­н­ня успі­ху замов­ни­ків та макси­маль­но ефе­ктив­не їх обслуговування.

Вирі­шу­ю­чи отри­ма­ти цю спе­ці­а­лі­за­цію, ком­па­нія ITIS про­йшла дов­гий шлях змі­ни філо­со­фії у робо­ті з замов­ни­ка­ми. Ми змі­ни­ли під­хо­ди та під­твер­ди­ли, що ідея від­сте­же­н­ня послу­ги і робо­та з нею про­тя­гом усьо­го його жит­тє­во­го циклу (lifecycle services) пере­ти­на­є­ться зі стра­те­гі­єю і пла­на­ми ком­па­нії. Роз­ро­би­ли вла­сну мето­до­ло­гію жит­тє­во­го циклу, виді­ли­ли нові ролі у ком­па­нії (customer success managers, renewals manager, customer success executive sponsor) та зба­га­ти­ли customer success пра­кти­ку. Дове­ли валі­дність наших під­хо­дів декіль­ко­ма рефе­рен­са­ми від замовників. 

Тож, ком­па­нія ITIS сьо­го­дні – пар­тнер Cisco, що воло­діє усі­ма досту­пни­ми спе­ці­а­лі­за­ці­я­ми: архі­те­ктур­ні — Advanced Security Architecture Specialization, Advanced Collaboration Architecture Specialization, Advanced Data Center Architecture Specialization, Advanced Enterprise Networks Architecture Specialization, Advanced Service Provider Architecture Specialization та бізнес спе­ці­а­лі­за­ція Customer Experience. Ми під­три­му­є­мо іні­ці­а­ти­ви виро­бни­ка, успі­шно впро­ва­джу­є­мо най­кра­щі його пра­кти­ки у свою діяль­ність, мас­шта­бу­ю­чи на увесь порт­фель рішень та спектр послуг, зба­га­чу­є­мо під­хо­ди, аби зро­би­ти кори­сту­ва­н­ня ріше­н­ня­ми Cisco ефе­ктив­ним і при­єм­ним, при­ско­рю­ю­чи успіх наших замовників.