Контейнерні ЦОД

Ком­плекс інфор­ма­цій­ної, теле­ко­му­ні­ка­цій­ної та інже­нер­ної інфра­стру­кту­ри роз­мі­ще­ний в спе­ці­а­лі­зо­ва­но­му транс­порт­но­му кон­тей­не­рі.

Пере­ва­ги кон­тей­нер­но­го ЦОД:

  • можли­вість вибо­ру місця зна­хо­дже­н­ня та пере­мі­ще­н­ня;
  • ско­ро­че­ні тер­мі­ни роз­гор­та­н­ня;
  • можли­вість поета­пно­го наро­щу­ва­н­ня поту­жно­сті;
  • висо­ка інте­гро­ва­ність і надій­ність.