Аудіовізуальні комплекси

Пов­ний спектр послуг осна­ще­н­ня муль­ти­ме­дій­ним обла­дна­н­ням кон­фе­ренц-залів, пере­го­вор­них кім­нат, кабі­не­тів керів­ни­ків.

Вклю­чає:

  • під­си­сте­му від­обра­же­н­ня інфор­ма­ції;
  • під­си­сте­му зву­ко­під­си­ле­н­ня;
  • під­си­сте­му відео­кон­фе­ренц­зв’яз­ку;
  • під­си­сте­му інте­гро­ва­но­го управ­лі­н­ня.