Системи технічної безпеки

Ком­плекс техні­чних і орга­ні­за­цій­них захо­дів для своє­ча­сно­го вияв­ле­н­ня, попе­ре­дже­н­ня і запо­бі­га­н­ня загроз на об’є­ктах інфраструктури.

Основ­ні види систем:

  • систе­ма відеоспостереження;
  • систе­ма кон­тро­лю доступу;
  • систе­ма охо­рон­ної сигналізації;
  • систе­ма охо­ро­ни периметра;
  • інте­гро­ва­ні ком­пле­кси безпеки.