Системи технічної безпеки

Ком­плекс техні­чних і орга­ні­за­цій­них захо­дів для своє­ча­сно­го вияв­ле­н­ня, попе­ре­дже­н­ня і запо­бі­га­н­ня загроз на об’є­ктах інфра­стру­кту­ри.

Основ­ні види систем:

  • систе­ма відео­спо­сте­ре­же­н­ня;
  • систе­ма кон­тро­лю досту­пу;
  • систе­ма охо­рон­ної сигна­лі­за­ції;
  • систе­ма охо­ро­ни пери­ме­тра;
  • інте­гро­ва­ні ком­пле­кси без­пе­ки.