Структуровані кабельні системи та волоконно-оптичні лінії зв’язку

Уні­вер­саль­на теле­ко­му­ні­ка­цій­на інфра­стру­кту­ра будів­лі або ком­пле­ксу буді­вель, що забез­пе­чує пере­да­чу сигна­лів всіх типів, вклю­ча­ю­чи мов­ні, інфор­ма­цій­ні, відео. Висо­кі про­пу­скні можли­во­сті, пере­да­ча сигна­лу на вели­кі від­ста­ні з мен­ши­ми втра­та­ми. Захи­ще­не воло­кно від впли­ву еле­ктро­ма­гні­тних полів.

Пере­ва­ги:

  • вели­кий діа­па­зон швид­ко­сті пере­да­чі даних від 100 Кбіт/сек мов­них дода­тків до 10 Гбіт/сек інфор­ма­цій­них про­грам;
  • одно­ча­сне вико­ри­ста­н­ня різно­ти­пних мере­же­вих про­то­ко­лів;
  • адмі­ні­стру­ва­н­ня СКС забез­пе­чує про­зо­рість ком­п’ю­тер­ної та теле­фон­ної мере­жі.