Структуровані кабельні системи та волоконно-оптичні лінії зв’язку

Пов­ний цикл впро­ва­дже­н­ня теле­ко­му­ні­ка­цій­ної інфра­стру­кту­ри орга­ні­за­ції, що може скла­да­ти­ся як з одні­єї будів­лі, так і для декіль­кох. Про­е­кту­ва­н­ня, роз­ра­ху­нок, вста­нов­ле­н­ня та побу­до­ва кабель­них систем для забез­пе­чен­н­ня інди­ві­ду­аль­них вимог кожно­го бізнесу.
Резуль­тат впровадження:

  • забез­пе­че­н­ня висо­кої швид­ко­сті пере­да­чі даних;
  • одно­ча­сне вико­ри­ста­н­ня мере­же­вих про­то­ко­лів різних типів;
  • зру­чне цен­тра­лі­зо­ва­не адмі­ні­стру­ва­н­ня СКС;
  • висо­кий рівень захи­ще­но­сті інформації;
  • швид­ке мас­шта­бу­ва­н­ня мережі;
  • вели­кий строк екс­плу­а­та­ції (міні­мум 30 років).