Інженерна інфраструктура ЦОД

Ком­пле­ксна систе­ма жит­тє­за­без­пе­че­н­ня і фізи­чної без­пе­ки (від сти­хій­них лих, несан­кціо­но­ва­но­го досту­пу, пожеж і пове­ней) цен­трів оброб­ки даних.

Скла­до­ві:

  • систе­ма основ­но­го та резерв­но­го еле­ктро­жив­ле­н­ня;
  • систе­ма охо­ло­дже­н­ня та вен­ти­ля­ції;
  • стру­кту­ро­ва­на кабель­на мере­жа;
  • систе­ма моні­то­рин­гу сере­до­ви­ща та управ­лі­н­ня інфра­стру­кту­рою;
  • систе­ма досту­пу до при­мі­щень та шаф;
  • систе­ма осві­тле­н­ня та поже­жо­га­сі­н­ня;
  • систе­ма охо­рон­но­го відео­на­гля­ду.